MyTripJournal Travel Blogs
Itinerary
Aug 21, 2007 - JFK to Sacramento
Aug 22, 2007 - Sacramento to San Francisco
Aug 23, 2007 - SAN FRANCISCO
Aug 24, 2007 - SAN FRANCISCO
Aug 25, 2007 - MONTEREY
Aug 26, 2007 - CAMBRIA
Aug 27, 2007 - SANTA BARBARA
Aug 28, 2007 - LOS ANGELES
Aug 29, 2007 - LOS ANGELES
Aug 30, 2007 - SAN DIEGO
Aug 31, 2007 - SAN DIEGO to JFK
Home